Minastir Valutafond

Minastir Valutafond är en svenskregistrerad alternativ investeringsfond enlig lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Som alternativ investeringsfond har fonden friare placeringsregler och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt än vanliga värdepappersfonder.

Kort om fonden

Minastir Valutafond är en riktningsorienterad hedgefond som tar långa- och korta positioner i olika valutor. Handeln är helt automatiserad och sköts av våra mycket sofistikerade handelsalgoritmer. Handelsalgoritmerna, som är byggda på artificiell intelligens, gör mycket träffsäkra prognoser för om priset på en valuta i framtiden kommer vara högre eller lägre, och positionerar sig utifrån det. Allt från analys, till orderhantering, till kommunikation med mäklares handelssystem, till bevakning och riskhantering, sker helt automatiskt för att uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk, samt undvika eventuella misstag pga. den mänskliga faktorn.

Målsättning

Fondens mål är att uppnå högsta möjliga absoluta avkastning till lägsta möjliga risk, oavsett situation på finansmarknaderna. Då fonden enbart investerar i valuta har den därför låg eller ingen korrelation med aktier eller obligationer. Målsättningen är att leverera en genomsnittlig avkastning på ca 15% per år.

Investeringsfilosofi

Denna fond är olik traditionella värdepappersfonder i hänseendet att den enbart investerar i valutor. Den bakomliggande orsaken till detta är att valutamarknaden har flera fördelar gentemot värdepappersmarknaden. Som exempel erbjuder valutamarknaden mycket större likviditet än exempelvis aktiemarknaden, vilket betyder att stora transaktionsvolymer inte är några problem. Dessutom så är marknaden öppen dygnet runt från måndag morgon i Australien till fredag eftermiddag i New York, och detta innebär att oavsett tid på dygnet så går det att öppna och stänga positioner vilket annars inte är möjligt på traditionella marknader. Sammantaget betyder detta lägre risker i fondförvaltningen.

Det finns däremot risker i handel med valutor också, bl.a. måste man göra mycket träffsäkra prognoser eftersom att, olik värdepappershandel, så är det svårt för en valuta att stiga eller sjunka i värde i all evighet. Valuta handlas alltid i valutapar, exempelvis EUR/USD, och skulle EUR hela tiden öka i värde skulle det omvänt betyda att värdet på USD hela tiden minskade. Såvida inte en av valutorna går i konkurs kommer det att ske en korrektion. Till vårt förfogande har vi avancerade system för att hantera detta, vilka beskrivs mer utförligt nedan och på sidan "Vår Teknologi".

Fonden använder mycket sofistikerade handelsalgoritmer för att per automatik generera avkastning. Anledningen till användningen av automatiska handelsalgoritmer, jämfört med manuell handel, är därför att vi anser att detta leder till högre avkastning och lägre risk. Hur hög avkastningen är och till vilken risk, beror väldigt mycket på vår skicklighet i utvecklingen av algoritmerna. Vid fondförvaltning används ofta kvantitativa och systematiska tillvägagångssätt, vilket vi också gör, men till skillnaden att de kvantitativa och systematiska tillvägagångssätten sker automatiskt med hjälp av artificiell intelligens.

Med hjälp av artificiell intelligens har vi möjlighet att analysera oerhörda mängder data på relativt kort tid, och dessutom upptäcka mönster och samband som annars hade varit svåra att upptäcka om arbetet gjorts manuellt. Algoritmerna är självlärande och analyserna sker kontinuerligt, och resultatet appliceras direkt i dess handel.

Arbetet med att ta fram handelsalgoritmerna har tagit oss flera år av analyser, utveckling, tester och granskning. Sedan vi började låta algoritmerna handla med riktiga medel i oktober 2012, så har de genererat mycket tillfredsställande resultat. På sidan "Historisk Avkastning" kan avkastningsresultatet ses per år och per månad.